144
by: Weng, Wubin
Vol. 38, No. 3 (2021), p. 3949-3958, in: Proceedings of the Combustion Institute
145
by: Chen, Li-Shen
Vol. 66, No. 3 (2014), p. 498-508, in: Hormones and behavior
146
by: Xiangli Cui, Zhiqin Xu, Zhigang Zhao, Dali Sui, Xiaohui Ren, Qiming Huang, Jiazhen Qin, Limin Hao, Zhenguang Wang, Li Shen, Song Lin
148
by: Lin, Jiayuan
Vol. 167 (2021), p. 0, in: International journal of heat and mass transfer
158

Haven't found what you're looking for?

Contact us!